Potřebujete poradit? +420 601 096 260; +420 603 419 775

Reklamační řád

Bezplatné vrácení zboží

Objednané zboží můžete vrátit na adresu prodávajícího bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, nenošené a v původním balení spolu se všemi etiketami a visačkami. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží hradí nakupující.

Formulář pro vrácení zboží ".docx"  Formulář pro vrácení zboží ".pdf"

Reklamační řád

PREAMBULE

Tento reklamační řád upřesňuje postup kupujícího a prodávajícího pro případ, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování nejvyšší možné kvality prodávaného zboží vznikne na straně kupujícího důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a dle ustanovení § 13 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Bezplatné vrácení zboží

Objednané zboží může kupující vrátit na adresu prodávajícího bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, nenošené a v původním balení spolu se všemi etiketami a visačkami. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží hradí kupující.

1. Délka záruční doby

Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží.

2. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

·         poštou na adrese: VÚB a.s., Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

·         emailem na adresu: clevertex@cleveretex.cz

·         osobně na adrese: VÚB a.s., Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat zboží při jeho převzetí. Kupující je povinen případné zjištěné vady reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží, pokud se jedná o vadu zjevnou, pokud jde o vadu skrytou, oznámí takovouto skrytou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Reklamaci nelze uplatnit pro vadu, pro kterou byla výslovně sjednána sleva z kupní ceny.

3. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

·         doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura),

·         reklamované zboží (kompletní a v čistém stavu)

·         podrobný popis závady, který uvede v reklamačním protokolu

4. Kupující obdrží doklad o přijetí zboží do reklamace.

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

·         opotřebení věci jejím obvyklým užíváním

·         změny vlastností v důsledku nesprávného používání, nedodržení doporučeného způsobu údržby, případně

          nesprávného zásahu

·         poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)

·         poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

6. Reklamační řízení

V případě oprávněné reklamace je zboží v případě odstranitelné vady kupujícímu bezplatně opraveno, případně po dohodě poskytnuta sleva z kupní ceny. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, bude zboží, pokud nebude dohodnuto jinak, vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady, vynaložené na posouzení reklamace.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy, kdy příslušným subjektem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce. 

Pokud při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu nedojde k uspokojení nároku spotřebitele, má spotřebitel právo řešit vzniklý spor soudní cestou.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.7. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Proč zvolit nás?
CLEVERTEX vývoj
Nezůstáváme pozadu a pracujeme na nových výzkumných projektech. Díky vysokému know-how vytváříme výjimečné textilní materiály.
CLEVERTEX kvalita
Funkční textilní materiály vyžadují kvalitní zpracování. K tomu nám slouží ověřené výrobní procesy, certifikace a praktické zkoušky.
CLEVERTEX řešení
Vyjít vstříc novým požadavkům je důležitou součástí naší práce. Jsme partnerem pro netradiční a zajímavá textilní řešení.